[THÔNG BÁO] Nộp đơn xét thực hiện đề tài tốt nghiệp trong HK1/NH24-25 (K20 trở về trước)

THÔNG BÁO
(V/v: Nộp đơn xét thực hiện đề tài tốt nghiệp HK2/23-24)

Khoa Môi Trường thông báo sinh viên khóa 2020 trở về trước nộp đơn xét thực hiện khóa luận/seminar tốt nghiệp trong học kỳ I năm học 2024-2025 như sau:

I. Sinh viên thực hiện khóa luận (10TC)

  • Không nợ học phần;
  • Đạt đủ số TC tích lũy >140TC
  • Điều kiện điểm trung bình tích lũy: xét theo điều kiện điểm của khóa học.

II. Sinh viên thực hiện tiểu luận (6TC) và học 2 học phần bổ sung (tổng cộng 4TC)

  • Nợ tối đa 6 tín chỉ.

III. Cách thức nộp đơn

  • Đối tượng: sinh viên Khóa 2020 trở về trước có mong muốn xét thực hiện đề tài tốt nghiệp hoặc đăng ký lại đề tài tốt nghiệp (đã xét vào học kỳ trước) trong HK1/24-25.
  • Sinh viên nộp đơn xin làm đề tài tốt nghiệp (tải về mẫu đơn), Link nộp đơn: https://forms.gle/boYZ8JYfxCgAFN8M6
  • Hạn chót đăng ký: 01/07/2024.
  • Dự kiến thời gian công bố kết quả xét: tháng 07/2024.