TẦM NHÌN – SỨ MẠNG

TẦM NHÌN
Xây dựng Khoa Môi Trường trở thành một Trung tâm đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ và chuyển giao công nghệ môi trường hàng đầu của khu vực phía Nam nói riêng và một trong những trung tâm hàng đầu của Việt Nam nói chung, được công nhận ở tầm khu vực và trên thế giới.


SỨ MẠNG
Khoa Môi Trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật và quản lý môi trường ở các bậc đại học, cao học và tiến sỹ; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ môi trường; đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ tài nguyên và môi trường và góp phần cho sự nghiệp phát triển bền vững của Việt Nam nói chung và khu vực Miền Trung, Nam Bộ nói riêng.


TRIẾT LÝ GIÁO DỤC
Lấy người học làm trung tâm.