TIẾN SĨ NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Ngành: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022

 

Thời gian đào tạo

  • NCS chưa có bằng thạc sĩ: 4 năm
  • NCS đã có bằng thạc sĩ: 3 năm.

Hình thức đào tạo

  • Chính qui

Cấu trúc chương trình đào tạo

Đối tượng NCS

Tổng số tín chỉ

Trong đó gồm

Học phần bổ sung

Học phần trình độ tiến sĩ

Luận án tiến sĩ

Bắt buộc (9 tín chỉ)

Tự chọn

NCS chưa có bằng thạc sĩ

≥ 125

≥ 30 (NCS học các môn học cơ sở và chuyên ngành của chương trình thạc sĩ)– Tiểu luận tổng quan (3TC) – Chuyên đề tiến sĩ (2CĐ – 6 tín chỉ)6

80

NCS đã có bằng thạc sĩ

≥ 95

Áp dụng đối với NCS có bằng Thạc sĩ ngành gần hoặc ngành khác. Số tín | chỉ bổ sung được xét theo từng trường hợp cụ thể trước khi nhập học.– Tiểu luận tổng quan (3TC) – Chuyên đề tiến sĩ (2CĐ – 6 tín chỉ)6

80

 

Khung chương trình đào tạo

Stt

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

Tổng số

LT

TH,TN,TL

A Học phần bổ sung kiến thức

1. NCS chưa có bằng thạc sĩ

Môn học cơ sở và chuyên ngành của bậc thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên và môi trường  ≥ 30
2. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần

1. Xét theo từng đối tượng

B Học phần trình độ tiến sĩ  
B.1   Học phần bắt buộc  9    
1.  TLTQ Tiểu luận tổng quan

3

2. CĐTS1 Chuyên đề tiến sĩ 1

3

3. CĐTS2 Chuyên đề tiến sĩ 2

3

B.2   Học phần tự chọn      
1. DMT001 Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường

3

2

1

2. DMT020 Các phương pháp và công cụ trong quản lý tài nguyên và môi trường

3

2

1

3. DMT021 GIS và viễn thám ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường

3

2

1

4. DMT022 Mô hình hóa môi trường

3

2

1

5. DMT008 Địa mạo thổ nhưỡng

3

2

1

6. DMT006 Biến đổi khí hậu

3

2

1

7. DMT023 Năng lượng và môi trường

3

2

1

8. DMT016 Thiết kế chương trình quan trắc môi trường

3

2

1

C

Luận án tiến sĩ 80
D Bài báo khoa học (*)

(*) Qui định bài báo khoa học
  • Trong quá trình thực hiện đề tài luận án, nghiên cứu sinh phải có ít nhất hai bài báo khoa học (nghiên cứu sinh là tác giả chính: tác giả đứng tên đầu, tác giả liên lạc (corresponding author); có ghi tên trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM theo tên NCS.).
  • Tên Trường đại học Khoa học Tự nhiên, tên ĐHQG-HCM phải ghi vào thông tin tên NCS trong các bài báo khoa học, cách trình bày như sau:
Tiếng Việt: Ví dụ họ tên NCS: Nguyễn Văn A (1), (2), (3)

(1) PTN cấp khoa hoặc/Bộ môn (nếu có nhu cầu ghi), PTN cấp Trường/Trung tâm/Viện/Khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, TP. Hồ Chi Minh, Việt Nam (hai cấp độ tổ chức được in đậm là bắt buộc phải ghi; cấp PTN thuộc Khoa/Bộ môn là không bắt buộc)

(2) Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(3) Đơn vị ngoài (do học viên đăng ký, có xác nhận của CBHD trong đề cương).

Tiếng Anh: Ví dụ họ tên NCS: Nguyen Van A (1), (2), (3)

(1) Laboratory…/Department…, Laboratory/Center/Institute/Faculty, University of Science, Ho Chi Minh City, Vietnam (hai cấp in đậm là bắt buộc phải ghi)

(2) Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam

(3) Oth

Thông tin chi tiết: https://sdh.hcmus.edu.vn/