PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH VÀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

 Phòng Thí nghiệm Phân tích và kiểm soát ô nhiễm môi trường

 • Tên tiếng Việt: Phòng Thí nghiệm Phân tích và kiểm soát ô nhiễm môi trường
 • Tên tiếng Anh: Lab for Analysis and Control of Environmental Pollution
 • Địa điểm: Phòng C15 – trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5.
 • Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình phân tích các chất ô nhiễm môi trường đặc biệt là các ô nhiễm hữu cơ.
 • Quan trắc và nghiên cứu đặc điểm phân bố, hành vi của các chất ô nhiễm (kim loại nặng, chất hữu cơ khó phân hủy, vi sinh vật) trong môi trường nước mặt, nước biển, không khí, đất, trầm tích nhằm phục vụ việc giám sát môi trường, từ đó có thể giải thích nguyên nhân, dự báo ô nhiễm và đề xuất biện pháp xử lý khắc phục.
 • Nghiên cứu về thành phần hóa học và bản chất biến đổi của chất ô nhiễm trong không khí (cả bụi và khí), môi trường nước mặt, nước biển, đất, trầm tích…
 • Nghiên cứu vật liệu xử lý ô nhiễm môi trường.
 • Nghiên cứu phát thải ô nhiễm từ động cơ và các lò đốt chất thải.
 • Nghiên cứu xác định các chỉ thị sinh học (biomarker) về phơi nhiễm và ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến con người.
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của chất ô nhiễm đến sức khỏe cộng đồng và mối liên hệ giữa ô nhiễm và bệnh tật ở Việt Nam.
 • Nghiên cứu ô nhiễm rác thải nhựa trên bãi biển, sông và biển…
 • Nghiên cứu ô nhiễm vi nhựa trong các môi trường nước, không khí, cát biển, sinh vật và các biện pháp xử lý, giảm thiểu

+ Nghiên cứu cơ bản: phân tích các thông số và kiểm soát ô nhiễm môi trường

+ Nghiên cứu ứng dụng

+ Các dịch vụ KHKT có thể thực hiện

 • Nhóm có kinh nghiệm trong việc thực hiện các nghiên cứu để xác định bản chất các chất ô nhiễm trong môi trường: cụ thể là kỹ thuật lấy mẫu môi trường không khí, nước và phân tích các chất ô nhiễm có trong nước, không khí theo các tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam và quốc tế.
 • Thành thạo trong việc sử dụng các thiết bị phân tích các chỉ tiêu môi trường và một số chất ô nhiễm mới nổi trong môi trường.
 • Thành thạo trong việc phân tích nhựa và xác định thành phần lý hóa của vi nhựa trong các môi trường.

+ Các sản phẩm có thể hợp tác phát triển, chuyên giao (xếp mức từ 1 sẵn sàng chuyển giao nhất đến 4 – đang tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện)

Trưởng nhóm

PGS.TS. Tô Thị Hiền 

Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ môi trường, Khoa Môi trường.

Email: tohien@hcmus.edu.vn

Điện thoại: 0976000621

Thành viên chính

TS. Đỗ Thị Thùy Quyên

Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ môi trường, Khoa Môi trường.

Email: dttquyen@hcmus.edu.vn

TS. Nguyễn Lý Sỹ Phú

Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ môi trường, Khoa Môi trường.

Email: nlsphu@hcmus.edu.vn

tô thu hiền

PGS.TS Tô Thị Hiền

Giảng viên cao cấp

Trưởng Bộ môn

TS. Đỗ Thị Thùy Quyên

Giảng viên

Phó trưởng Bộ môn

Nguyễn Thảo Nguyên

ThS. Nguyễn Thảo Nguyên

Nghiên cứu viên

Hồ Trương Nam Hải

ThS. Hồ Trương Nam Hải

Nghiên cứu viên

Trần Ánh Ngân

ThS. NCS. Trần Ánh Ngân

Nghiên cứu viên

Trần Hoàng Minh

CN. Trần Hoàng Minh

Trợ giảng

Trợ lý sinh viên

Lê Tự Thành

TS. Lê Tự Thành

Giảng viên chính

Nguyễn hoài Phương Duy

ThS. NCS. Nguyễn Hoài Phương Duy

Nghiên cứu viên

PT. Đảm bảo chất lượng