PHÒNG THÍ NGHIỆM TIN HỌC MÔI TRƯỜNG

 Phòng Thí nghiệm Phòng thí nghiệm Tin học môi trường

 • Tên tiếng việt: Phòng thí nghiệm Tin học môi trường
 • Tên tiếng anh: Laboratory of Environmental Informatics (ENVINFOR Lab)
 • Mục tiêu: phục vụ công tác đào tạo đại học và sau đại học các chương trình đào tạo ở Khoa, và đẩy mạnh nghiên cứu mô hình hóa môi trường, GIS và viễn thám trong lĩnh vực môi trường và bảo vệ môi trường;
 • Lĩnh vực nghiên cứu
 • Hướng nghiên cứu mô hình hóa môi trường: mô phỏng và dự báo lan truyền chất ô nhiễm (nước và không khí), sự cố môi trường; hệ thống hỗ trợ ra quyết định phục vụ quản lý bền vững tài nguyên và môi trường;
 • Hướng nghiên cứu phân tích không gian (GIS và viễn thám): quan trắc và đánh giá biến động tài nguyên và môi trường; giám sát và dự báo rủi ro thiên tai; ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường;
 • Hướng nghiên cứu khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo: phân tích và đánh giá xu hướng dữ liệu môi trường; xây dựng các mô hình AI mô phỏng và dự báo chất lượng môi trường;
 • Hướng nghiên cứu lập trình ứng dụng và cơ sở dữ liệu môi trường: xây dựng và phát triển mô hình mô phỏng chất lượng môi trường; thiết kế và xây dựng ứng dụng quản lý dữ liệu môi trường (Application GIS, WebGIS, Mobile GIS);

Nâng cao hiểu biết và quản lý bền vững tài nguyên và môi trường

 • Nghiên cứu cơ bản: công bố 30 bài báo trong danh mục WoS/Scopus giai đoạn 2018-2023 (trung bình 6 bài/năm)
 • Nghiên cứu ứng dụng: thực hiện các đề tài nghiên cứu giải quyết các vấn đề môi trường của địa phương (ô nhiễm môi trường nước và không khí, xói lở – bồi tụ, đô thị hóa, đảo nhiệt đô thị,…). Đã chủ trì triển khai 02 đề tài thành phố, 02 đề tài ĐHQG loại C và 07 đề tài cấp cơ sở, và tham gia 02 đề tài cấp nhà nước trong giai đoạn 2018-2023.
 • Các dịch vụ KHKT có thể thực hiện: khóa tập huấn ngắn hạn và dịch vụ tư vấn.

Trưởng nhóm

PGS.TS. Đào Nguyên Khôi

Đơn vị công tác: Bộ môn Quản lý và Tin học môi trường, Khoa Môi trường.

Email:dnkhoi@hcmus.edu.vn

Điện thoại: 0989370987

Đào Nguyên Khôi

PGS.TS Đào Nguyên Khôi

Trưởng khoa

Trưởng Bộ môn

Trần Thị Thanh Dung

ThS. Trần Thị Thanh Dung

Nghiên cứu viên

Trần quang trà

ThS. Trần Quang Trà

Nghiên cứu viên

Trợ lý sinh viên

Khảo sát an toàn nguồn nước tại trạm bơm Hòa Phú năm 2020
Đề tài sinh viên thực hiện đạt giải 3 Sinh viên NCKH Eureka XXI năm 2019