CƠ CẤU TỔ CHỨC

TRƯỞNG KHOA

Đào Nguyên Khôi

PGS.TS Đào Nguyên Khôi

Trưởng khoa

Trưởng Bộ môn

TRỢ LÝ TRƯỞNG KHOA

Lê Hoàng Anh

TS. Lê Hoàng Anh

Giảng viên

Nguyễn Thảo Nguyên

ThS. Nguyễn Thảo Nguyên

Nghiên cứu viên

VĂN PHÒNG KHOA

Võ Thị Tâm Minh

ThS. Võ Thị Tâm Minh

Nghiên cứu viên

Giáo vụ khoa

Trần Hoàng Minh

CN. Trần Hoàng Minh

Trợ giảng

Trợ lý sinh viên

Phạm Thị Thu Loan

ThS. Phạm Thị Thu Loan

Thư ký – Giáo vụ khoa

Nguyễn hoài Phương Duy

ThS. NCS. Nguyễn Hoài Phương Duy

Nghiên cứu viên

PT. Đảm bảo chất lượng

Trần quang trà

ThS. Trần Quang Trà

Nghiên cứu viên

Trợ lý sinh viên