Thông tin Cán bộ – Giảng viên

2883_le Thi Tuyet Mai

TS. Lê Thị Tuyết Mai

Giảng viên

Bộ môn Quản lý & Tin học Môi trường

Liên Hệ: Phòng C25, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
  • BAA00110: Khoa học quản lý đại cương
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Quản lý chuỗi cung ứng xanh
  • Kinh tế tuần hoàn
  • Tách các ion kim loại
Đề tài – dự án
Đang cập nhập….
Công bố khoa học
  1. Patchanee Chammingkwan, Mingkwan Wannaborworn, Le Thi Tuyet Mai, Minoru Terano, Toshiaki Taniike, Phairat Phiriyawirut, Particle engineering of magnesium ethoxide-based Ziegler-Natta catalyst through post-modification of magnesium ethoxide, Applied Catalysis A: General, 626, 2021.
  2. Patchanee Chammingkwan, Le Thi Tuyet Mai, Tomohiro Ikeda, Priyank Mohan, Nanostructured magnesium oxide microspheres for efficient carbon dioxide capture, Journal of CO2 Utilization, 51, 101652-101652, 2021.
  3. Patchanee Chammingkwan, Yusuke Bando, Le Thi Tuyet Mai, Toru Wada, Ashutosh Thakur, Minoru Terano, Likhasit Sinthusai, Toshiaki Taniike, Less Entangled Ultrahigh-Molecular-Weight Polyethylene Produced by Nano-Dispersed Ziegler–Natta Catalyst, Industrial & Engineering Chemistry Research, 60, 2818-2827, 2021.
  4. Jyh-Herng Chen, Le Thi Tuyet Mai, A Separation of manganese (II) and cobalt (II) ions by D2EHPA/TBP-immobilized PolyHIPE membrane, Membrane Water Treatment, 2020, 10 (2), 127-137
  5. Jyh-Herng Chen, Le Thi Tuyet Mai, Kai-Chung Hsu, Application of PolyHIPE Membrane with Tricaprylmethylammonium Chloride for Cr (VI) Ion Separation: Parameters and Mechanism of Transport Relating to the Pore Structure, Membranes, 2018, 8 (11), 1-17.