Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Lê Tự Thành

TS. Lê Tự Thành

Giảng viên chính

Bộ môn Khoa học Môi trường

Liên Hệ: Phòng C35, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
  • CHE00083: Hóa phân tích
  • ENE10008, ENE10010: Các phương pháp phân tích môi trường
  • ENV10104: Hóa học ứng dụng trong môi trường
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Quan trắc môi trường
  • Vật liệu môi trường
  • Năng lượng môi trường
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Nghiên cứu tổng hợp zeolite lỗ xốp lớn (NaA, FAU, MOR, LTL) và ứng dụng trong xử lý – hấp phụ một số ion kim loại nặng và kim loại phóng xạ trong nước,

Cấp ĐHQG loại C

Mã số: C2018-18-23

Chủ nhiệm/2028-2022

Tổng hợp màng mỏng có định hướng của zeolit và vật liệu tương tự zeolit có cấu trúc lỗ xốp nhỏ, ứng dụng tách hỗn hợp khí Carbon oxit và Metan (CO2/CH4).

Nafosted

Thành viên/2016-2021

Công bố khoa học
  1. Synthesis of Glue-Free NaA Zeolite Granules from Natural Kaolin for the Adsorption of Pb(II) Ions in Aqueous Solution Using a Fixed-Bed Column Study, Hieu Nguyen Phuoc, Quang Thanh Le, Tung Cao-Thanh Pham,and Thanh Tu Le, ACS Omega, 2021.
  2. Facile synthesis of seed crystals and gelless growth of pure silica DDR zeolite membrane on low cost silica support for high performance in CO2 separation,  Nha Minh Nguyen, Quang  Thanh Le, Duy Phuc Hoang Nguyen, Tung Cao-Thanh Pham, Journal of Membrane Science Volume 624, 15, 2021.
  3. Comparative study on water-soluble inorganic ions in PM2.5 from two distinct climate regions and air quality, Duong Huu Huy, Le Tu Thanh, To Thi Hien, Norimichi Takenaka, Journal of Environmental Sciences, Vol. 88, P.349-360, 2020.
  4. Characteristics of ammonia gas and fine particulate ammonium from two distinct urban area: Osaka, Japan, and Ho Chi Minh City, Vietnam, Duong Huu Huy, Le Tu Thanh, To Thi Hien, Kazushi Noro, Norimichi Takenaka, Environmental Science and Pollution Research, Vol 24, No.9, pp. 8147-8163, 2017.