Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Tran Thi Thu Dung

TS. Trần Thị Thu Dung

Giảng viên

Bộ môn Khoa học Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C35, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
  • ENV10113: Hóa học biển
  • ENV10008: Các Phương pháp phân tích môi trường
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Hóa môi trường, độ linh động và dạng nguyên tố hóa học từ vật liệu rắn
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Độ linh động của photpho từ trầm tích trên những mô hình sử dụng đất khác nhau tại Cần Giờ: ý nghĩa đối với chất lượng nước

ĐHQG-HCM (loại C)

Chủ nhiệm

2020 – nay

Chất dinh dưỡng và  độ linh động của phốt pho trong trầm tích rừng ngập mặn với các mô hình sử dụng đất khác nhau ở miền Nam Việt Nam: ý nghĩa đối với chất lượng nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đề tài tài trợ từ nước ngoài

Chủ nhiệm

2019 – 2021

Sự phân bố và khả năng giải phóng các nguyên tố tiềm ẩn gậy độc từ trầm tích ở huyện Cần Giờ, miền Nam Việt Nam

Đề tài tài trợ từ nước ngoài

Chủ nhiệm 2016 – 2018

Công bố khoa học
  1. Dung TTT, Quân LH, Anh, HTV, Tuyen NN, Chau TB, Hoang TM, (2022) Vertical distributions and risk assessment of phosphorus in core sediments from the Can Gio coastal district in southern Vietnam. Environ Monit Assess 194, 859.
  2. Dung TTT, Thoang NT, Tuyen NN, Chau TB, Hoang TM (2021) Assessment of phosphorus release from alluvial sediments using single extraction: a case study in Can Gio, Southern Vietnam. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, 62 (4) 60-64.
  3. Dung TTT, Linh TM, Chau TB, Hoang TM, Swennen R, Cappuyns, V (2019) Contamination status and potential release of trace metals in a mangrove forest sediment in Ho Chi Minh City, Vietnam, Environmental Science and Pollution Research, 26, 9536–9551.
  4. Dung TTT, Vassilieva E, K, Swennen R, Cappuyns V (2018) Release of Trace Elements from Bottom Ash from Hazardous Waste Incinerators, Recycling 3(3):36.
  5. Dung TTT, Vassilieva E, Golreihan,A, Phung NK, Swennen,R, Cappuyns V (2017) Potentially toxic elements in bottom ash from hazardous waste incinerators: an integrated approach to assess the potential release in relation to solid-phase characteristics. Journal of Material Cycles and Waste Management, 19 (3), 1194–1203.
Thông tin khác

Tên tổ chức, hiệp hội

Vai trò

Thời gian

Society for Environmental Geochemistry and Health

Thành viên

2019-2020