Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Nguyễn Ngọc Tuyến

ThS. Nguyễn Ngọc Tuyến

Giảng viên

Bộ môn Khoa học Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C35, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
 • ENV00002: Khoa học Môi Trường
 • ENV10002: Địa chất Môi Trường
 • ENV10013: Viễn thám cơ sở
 • ENV10006: Bản đồ học và Hệ thống thông tin địa lý
 • ENV10116: Nước dưới đất
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Địa chất môi trường: Tai biến bờ biển
 • Đô thị hóa và đảo nhiệt đô thị
 • Chất lượng nước ngầm
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Phân tích mối liên quan giữa đảo nhiệt đô thị và sự mở rộng bề mặt không thấm ở Thành phố Hồ Chí Minh bằng mô hình hồi quy trọng số không gian

Cấp Trường

Chủ nhiệm

2021-2022

Distrubution and potential release of potentially toxic elements from sediments in Can Gio district, Southern Vietnam

Quỹ Quốc tế cho Khoa học (International Foundation for Science – IFS)

Thành viên

2017 – 2018

Độ linh động của photpho từ trầm tích trên những mô hình sử dụng đất khác nhau tại Cần Giờ: ý nghĩa đối với chất lượng nước

Đề tài loại C

ĐHQG-HCM

Thành viên

2020 – 2022

Công bố khoa học
 • Ngoc Tuyen Nguyen, Hong Nhung Vuong. Assessing the influence of land cover changes on land surface temperature in Vung Tau City during 1990-2016 (2017). The 15th conference on Science & Technology, HCMUT, 20-oct-2017.
 • Ngoc Tuyen Nguyen, Ngoc Ngan Nga Vo (2017). Application of remote sensing and GIS to assess the desertification sensitivity for coastal areas of Binh Thuan. Proceedings of conference on Geo-Spatial Technologies and Earth Resources, Ha Noi. Publishing House for Science and Technology, Vietnam.
 • Ngoc Tuyen Nguyen, Thi Tuong Vy Phan, Thi Hong Lien Pham, Thanh Duc Dang (2018). Assessing land use transformation in agricultural regions in developing countries: A case study of Tien Giang province, Vietnam. GIS_IDEAS 2018 International Conference, Đại Học Cần Thơ
 • Thi Thu Dung Tran,  Thanh Thoang Ngo, Ngoc Tuyen Nguyen, Bich Chau Tran,Minh Hoang Truong (2020). Assessment of phosphorus release from alluvial sediments using single extraction: a case study in Can Gio, Southern Vietnam. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, Volume 62 Number 4, 60-64