Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Trần Công Thành

ThS. NCS. Trần Công Thành

Giảng viên

Phó trưởng Bộ môn

Bộ môn Khoa học Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C35, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
 • ENV00010: Giới thiệu ngành Khoa học Môi trường 
 • ENV00002: Khoa học môi trường
 • ENV10025 và ENE10022: Sức khỏe môi trường
 • ENV10030 và ENE10028: Phân tích dữ liệu môi trường
 • ENV10101: Dịch tễ học môi trường
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Ứng dụng cảm biến đo bụi giá rẻ nhằm đánh giá ảnh hưởng của bụi mịn đến các bệnh hô hấp và tim mạch
 • Tiếp cận tích hợp các phương pháp của hướng nghiên cứu dịch tễ học, thống kê
 • GIS-Viễn thám trong giám sát môi trường, đánh giá phơi nhiễm, đánh giá ảnh hưởng sức khoẻ và rủi ro sức khoẻ.
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý / Đối tác

Vai trò, Thời gian thực hiện

Sử dụng cảm biến đo bụi giá rẻ để đánh giá nồng độ bụi mịn trong nhà và ngoài trời ở các hộ gia đình đô thị ở thành phố Biên Hòa

ĐHQG-HCM, cấp Trường

Chủ nhiệm,

2022-nay

Ứng dụng cảm biến đo bụi giá rẻ để đánh giá sự biến đổi không-thời gian của nồng độ PM2.5 ở bốn quận nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh

ĐHQG-HCM, loại C

Chủ nhiệm,

2021-nay

Sử dụng cảm biến đo bụi giá rẻ để đánh giá ảnh hưởng của phơi nhiễm bụi PM2.5 đến sức khỏe: trường hợp nghiên cứu ở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐHQG-HCM, loại C

Thành viên,

2021-nay

Bụi mịn (PM2.5) và rủi ro các bệnh tim mạch và hô hấp: một nghiên cứu bảng ở Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng các cảm biến giá rẻ

Academia Sinica Đài Loan

Thành viên,

2020-nay

Tác động của biến đổi khí hậu đối với một số dịch bệnh đang hoành hành ở Thành phố Hồ Chí Minh

ĐHQG-HCM, loại C

Chủ nhiệm,

2015-2016

Công bố khoa học
 1. Tzong-Gang Wu, Yan-Da Chen, Bang-Hua Chen, Kouji H. Harada, Kiyoung Lee, Furong Deng, Mark J. Rood, Chu-Chih Chen, Cong-Thanh Tran, Kuo-Liong Chien, Tzai-Hung Wen, Chang-Fu Wu, 2022. Identifying low-PM2. 5 exposure commuting routes for cyclists through modeling with the random forest algorithm based on low-cost sensor measurements in three Asian cities. Environmental Pollution, 294, p.118597 (DOI: 10.1016/j.envpol.2021.118597)
 2. Lung S-CC, Thi Hien T, Cambaliza MOL, Hlaing OMT, Oanh NTK, Latif MT, Lestari P, Salam A, Lee S-Y, Wang W-CV, Tsou M-CM, Cong-Thanh T, Cruz MT, Tantrakarnapa K, Othman M, Roy S, Dang TN, Agustian D, 2022. Research Priorities of Applying Low-Cost PM2. 5 Sensors in Southeast Asian Countries. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(3), p.1522 (DOI: 10.3390/ijerph19031522)
 3. Hien TT, Ngo TH, Lung SC, Ngan TA, Minh TH, Cong-Thanh T, Nguyen LS, Chi ND, 2022. Characterization of Particulate Matter (PM1 and PM2. 5) from Incense Burning Activities in Temples in Vietnam and Taiwan. Aerosol and Air Quality Research, 22:220193 (DOI: 10.4209/aaqr.220193)
 4. Cong-Thanh TRAN, Tuyet-Nhan CHUNG, Tzong-Gang WU, Chang-Fu WU, Thi Hien TO, Kuo-Liong CHIEN, Jun 2022. Using low-cost sensors to assess indoor and outdoor PM2.5 concentrations at five homes in Bien Hoa City, Vietnam. The 12th Asian Aerosol Conference
 5. Cong-Thanh Tran, Anh-Ngan Tran, Le-My-Thuan Nguyen, Ly-Bao-Chau Tsan, Tzong-Gang Wu, Chang-Fu Wu, Thi-Hien To, Kuo-Liong Chien, Sep 2021. Fine particulate matter concentrations during 2020&2021 Lunar New Year holidays and the COVID-19 pandemic in Ho Chi Minh City, Vietnam. The 16th annual International Global Atmospheric Chemistry Conference
 6. Tran Cong-Thanh, Nguyen Thi Quynh Giao, Duong Duy Khoa, To Thi Hien, 2018. Effects of climate variations on hand-foot-mouth disease in Ho Chi Minh City. Vietnam Journal of Science and Technology, 54(2A), p. 120 (DOI: 10.15625/2525-2518/54/2a/11920)
 7. Nguyen Thi Que Nam, Tran Cong-Thanh, 2017. Assessing the thermal comfort in non-air-conditioned classrooms in Ho Chi Minh City. Science and Technology Development Journal – Natural Sciences, 1(T4), p. 232-240. (DOI: 10.32508/stdjns.v1it4.473)
Thông tin khác
 1.  Bài thuyết trình poster xuất sắc (an excellent Early Career Poster Presentation) tại phiên của nhóm Mạng lưới Gió mùa Châu Á và Châu Đại Dương (MANGO) của Hội nghị Khoa học Dự án Hóa học Khí quyển Toàn cầu Quốc tế (IGAC) lần thứ 16, 09/2021
 2. Tập huấn hàng năm về điều tra sức khỏe và cảm biến không khí đối với ô nhiễm ở Châu Á, Academia Sinica, Đài Loan, 2019-2022
 3. Chương trình tích hợp cho chất lượng không khí tốt hơn ở Châu Á, Chuỗi khoá học trực tuyến, Clean Air Asia, 2021
 4. Tập huấn về ô nhiễm không khí và sức khoẻ, Dự án Hóa học Khí quyển Toàn cầu (IGAC-MANGO), Ấn Độ, 2019
 5. Học bổng Nghiên cứu cho Nghiên cứu sinh Tiến sỹ Quốc tế Xuất sắc, Đại học Quốc gia Đài Loan, Đài Loan, 2016-2019
 6. Chứng chỉ Giáo dục và Đào tạo về Môi trường, An toàn và Sức khoẻ (ESH), Trường Y tế Công cộng, Đại học Quốc Gia Đài Loan, Đài Loan, 2016