Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Nguyễn Phước Hiếu

ThS. Nguyễn Phước Hiếu

Nghiên cứu viên

Bộ môn Khoa học Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C35, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
  • Các phương pháp phân tích môi trường

Lĩnh vực nghiên cứu
  • Chế tạo vật liệu hấp phụ

  • Ứng dụng trong xử lý môi trường

Đề tài – dự án
Đang cập nhật…
Công bố khoa học
  1. Nguyen Phuoc, Hieu; Le, Quang; Pham, Tung; Le, Thanh. Synthesis of glue free NaA zeolite granular from natural Kaolin for adsorption of Pb(II) ion in aqueous solution using a fixed-bed column study. ACS Omega 2021, ACS Omega 2021 6 (32), 21024-21032, 2021.…
  2. Nguyen Huu Vinh, Nguyen Phuoc Hieu, Pham Van Thinh, Nguyen Thi Mong Diep, Vo Ngoc Thuan, Nguyen Duy Trinh, Nguyen Hung Thuy, Bach Long Giang, and Bui Thi Phuong Quynh. Magnetic NiFe2O4/Exfoliated Graphite as an Efficient Sorbent for Oils and Organic Pollutants. Journal of Nanoscience and Nanotechnology. Volume 18, Number 10, pp. 6859-6866(8), October 2018.