Thông tin Cán bộ – Giảng viên

tô thu hiền

PGS.TS Tô Thị Hiền

Giảng viên cao cấp

Trưởng Bộ môn

Công nghệ Môi trường

Liên Hệ: Phòng C34, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Website cá nhân: Google Scholar
Lĩnh vực giảng dạy
 • Hóa học môi trường (ENE10002),
 • Quan trắc môi trường (ENE10012),
 • Hóa phân tích (CHE00007),
 • Phân tích ô nhiễm không khí và chất thải rắn (ENE10151),
 • Chuyên đề tái chế và tái sử dụng chất thải rắn (ENE10155).
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Hóa học môi trường: phân tích môi trường, hóa học về nước và khí quyền;
 • Ô nhiễm vi nhựa; Khoa học về không khí và ô nhiễm không khí;
 • Ô nhiễm môi trường và sức khỏe môi trường
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò

Thời gian thực hiện

Nghiên cứu ô nhiễm vi nhựa (Microplastics) và các hợp chất hữu cơ độc hại PAHs trên microplastics trong môi trường nước mặt và cát biển ở Thành phố Hồ Chí Minh

ĐHQG-HCM (loại B)

Chủ nhiệm

2020 – 2022

Bụi mịn (PM2.5) và rủi ro các bệnh tim mạch và hô hấp: một nghiên cứu bảng ở Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng các cảm biến giá rẻ

HiASAP-2020, 

IRDR ICoE-Taipei và ISC-ROAP

Chủ nhiệm

2020 – 2021

A Two City study of Air Quality in Vietnam

NAFOSTED – RCUK

Chủ nhiệm

2018 – 2021

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5, PM10, PAHs trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

SỞ KHCN TPHCM

Chủ nhiệm

2017 – 2019


Công bố khoa học
 • To Thi Hien, Ngo, T.H., Lung, S.C.C., Ngan, T.A., Minh, T.H., Cong-Thanh, T., Nguyen, L.S.P., Chi, N.D.T. (2022). Characterization of Particulate Matter (PM1 and PM2.5) from Incense Burning Activities in Temples in Vietnam and Taiwan. Aerosol Air Qual. Res. https://doi.org/10.4209/aaqr.220193

 • To Thi Hien, Nguyen Doan Thien Chi, Duong Huu Huy, Hoang Anh Le, David E. Oram, Grant L. Forster, Graham P. Mills, Alex R. Baker, Soluble trace metals associated with atmospheric fine particulate matter in the two most populous cities in Vietnam, Atmospheric Environment: X, Volume 15, 2022, 100178, ISSN 2590-1621

 • To Thi Hien, Nguyen Thi Thanh Nhon, Vo Thi Minh Thu, Do Thi Thuy Quyen, Nguyen Thao Nguyen. The Distribution Of Microplastics in Beach Sand  in Tien Giang Province and Vung Tau City, Vietnam. Journal of Engineering and Technological Sciences, Vol 52, 2020, pages 208-222

 • To Thi Hien, Duong Huu Huy, Pamela A.Dominutti, Nguyen Doan Thien Chi, James R.Hopkins, Marvin Shaw, Grant Forster , Graham Mills, Hoang Anh Le, David Oram. Comprehensive volatile organic compound measurements and their implications for ground-level ozone formation in the two main urban areas of Vietnam, 2022, Atmospheric Environment, Volume 269, 118872

 • To Thi Hien, Nguyen Doan Thien Chi, Le Xuan Vinh, Nguyen Thao Nguyen, Norimichi Takenaka, Duong Huu Huy, Current status of fine particulate matter (PM2.5) in Vietnam’s most populous city, Ho Chi Minh City. Aerosol and Air Quality Research, Vol 19, 2019, pages 2239-2251.

Thông tin khác

Thành viên trong Hội khí quyển Châu Á – đại diện cho Phía Việt Nam (2015 – nay)