Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Trương Thị Cẩm Trang

TS. Trương Thị Cẩm Trang

Giảng viên chính

Bộ môn Công nghệ Môi trường

Liên Hệ: Phòng C34, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy

– ENE10006: Các Quá trình sinh học trong xử lý nước thải

– ENE10157: Chuyên đề kiểm soát Môi trường Nước

Lĩnh vực nghiên cứu

– Năng lượng Môi trường

– Vật liệu Môi trường

Đề tài – dự án
Tên đề tài/dự án
Cấp quản lý
Vai trò
Thời gian
thực hiện
Research on development of materials for hydroponic cultivation and find new, practical applications for hydroponic cultivation
Đề tài hợp tác với Công ty Minagawa Nhật bản – Trường ĐH Công nghệ Nagaoka Nhật bản 
Chủ nhiệm
2020 – 2021
Tổng hợp vật liệu phân huỷ sinh học Chitin hydrogel và khảo sát làm ứng dụng làm vật liệu giữ ẩm trong nông nghiệp
Đề tài B – Cấp ĐHQG TP.HCM 
Chủ nhiệm
2020 – 2022
Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng loại bỏ kim loại nặng trong nước của sợi Cellulose acetate/ Zeolite- 2017-2018.
Công Ty TNHH Nhà máy Bia Heineken tài trợ.
Chủ nhiệm
2017 – 2018
Nghiên cứu tổng hợp màng từ Chitosan/Xơ dừa và khảo sát khả năng loại bỏ kim loại nặng trong nước của màng
Đề tài C – Cấp ĐHQG TP.HCM 
Chủ nhiệm
2016 – 2018
Công bố khoa học
  • Takaomi Kobayashi, Truong Thi Cam Trang (2016). Applied environmental materials science for sustainability. IgI Global. Chapter 11: Truong Thi Cam Trang, Study on the Use of Biomass Polymer Sheets in Water/Alcohol Pervaporation as a Sustainable Source of Alcohol Energy. DOI: 10.4018/978-1-5225-1971-3.ch011.
  • Truong Thi Cam Trang, Takaomi Kobayashi, Nguyen Trong Quan, Fabrication of Cellulose-Based chitosan coating adsorbents for capture to of Cadmium (II) and Zinc (II)- Vietnam Journal of Science and Technology, 55(4C), 224-230 (2017)
  • Khoa Dang Nguyen, Truong Thi Cam Trang, Takaomi KobayashiChitinhalloysite nanoclay hydrogel composite adsorbent to aqueous heavy metal ions, Journal of Applied Polymer science, pp13 (2018)
  • Truong Thi Cam Trang, Takaomi Kobayashi, Ha Manh Bui, Chitosan/zeolite composite membrane for elimination trace metal ions in the evacuation permeability process, Journal of the Serbian Chemical Society, 83(0) 1-15 (2018)
  • Trương Thi Cam Trang et al, Fabrication and charcterisation of Chitosan/Coconut Fiber Composite membranes for Eliminating Cu2+ and Pb2+from aqueous solutions. Architecture Civil Engineering Environment, Vol 12, No 1, 163-169 (2019)
  • Truong Thi Cam Trang et al, Research on Chitosan / Coconut fiber (CTS / CF) composite membranes for elimination of heavy metals in aqueous solutions. Journal of Agricultural Chemistry and Environment, Volume 8 No.2 (2019)
  • Truong Thi Cam Trang et al, Preparation of Cellulose-based Hydrogel derived from tea residue for the adsorption of Methylene Blue. Cellulose Chemistry and Technology, Volume 53, Issue 5-6, pp 573-582 (2019).
  • Truong Thi Cam Trang, Takaomi Kobayashi, Pectin bioplastic films regenerated from dragon fruit peels, Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, Volume 62, Number 4, pp 18-22 (2020)
  • Truong Thi Cam Trang, Takaomi Kobayashi, Chitosan and its biomass composites in application for water treatment, Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, Volume 29 (2021)