Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Trần Hoàng Minh

CN. Trần Hoàng Minh

Trợ giảng

Trợ lý sinh viên

Bộ môn Công nghệ Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C34, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
 • ENV00010: Giới thiệu ngành Khoa học môi trường (Trợ giảng)
 • ENV00011: Giới thiệu ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường (Trợ giảng)
 • ENE10012: Quan trắc môi trường (Thực tập)
 • ENE10017: Thực tập thực tế
 • ENE10106: Thực tập chuyên ngành Công nghệ môi trường nước và đất
 • ENE10151: Phân tích ô nhiễm không khí và chất thải rắn (Trợ giảng)
 • ENE10153: Thực hành mô hình xử lý khí thải và rác thải
 • CHE00083: Thực tập Hóa phân tích
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Ô nhiễm không khí
 • Hóa học môi trường
 • Quan trắc và nghiên cứu đặc điểm phân bố, hành vi (behavior) của các chất ô nhiễm trong môi trường không khí
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Đặc trưng thành phần carbon hữu cơ và carbon nguyên tố trong bụi PM2.5 từ hoạt động đốt rơm rạ: một nghiên cứu điển hình tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

T2022-32

Cấp Trường

Thành viên, 05/2022-05/2023

Đặc trưng và nguồn gốc của carbon hữu cơ, carbon nguyên tố, và thủy ngân trong bụi mịn PM2.5 tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Việt Nam

T2022-68

Cấp Trường

Chủ nhiệm, 08/2022-08/2023

Bước đầu nghiên cứu diễn biến theo thời gian của tổng thủy ngân pha khí nguyên tố trong không khí tại Thành Phố Hồ Chí Minh bằng phương pháp quan trắc liên tục tần suất cao

T2022-73

Cấp Trường

Thành viên, 08/2022-08/2023

Công bố khoa học
 1. Thi Thuy Quyen, D., Hoang Minh, T., Thi My Xuyen, P., & Thao Nguyen, N. (2020). Practice regarding disposal of expired and unused medicines among students of University of Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City. VNUHCM Journal of Natural Sciences, 4(SI), SI32-SI40. https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjns.v4i1.989

 2. Hien, T.T., Ngo, T.H., Lung, S.C.C., Ngan, T.A., Minh,T.H., Cong-Thanh, T., Nguyen, L.S.P., Chi, N.D.T. (2022). Characterization of Particulate Matter (PM1  and PM2.5) from Incense Burning Activities in Temples in Vietnam and Taiwan. Aerosol Air Qual. Res. https://doi.org/10.4209/aaqr.220193