Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Nguyễn Thị Thành Nhơn

ThS. Nguyễn Thị Thành Nhơn

Giảng viên

Bộ môn Công nghệ Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C34, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
 • Giới thiệu ngành Công nghệ Môi trường (ENV00011)
 • Phân tích chất lượng môi trường nước và đất (ENE10105)
 • Hóa phân tích (CHE00007)
 • Phân tích ô nhiễm không khí và chất thải rắn (ENE10151)
 • Thực tập chuyên ngành (ENE10154/ENE10106)
 • Khóa luận/tiểu luận tốt nghiệp (ENE10195/ENE10190)
 • Thực tập thực tế (ENE10017)
 • Quan trắc môi trường (ENE10012)
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Ô nhiễm vi nhựa
 • Ô nhiễm không khí
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Nghiên cứu ảnh hưởng của vi nhựa lên quá trình hấp phụ Cr(VI) trong môi trường nước sử dụng than sinh học.

ĐHQGHCM

Thành viên

Phân bố của vi nhựa trong nước mặt ở vùng biển Cần Giờ, Vũng Tàu, và Tiền Giang, Việt Nam

ĐH. KHTN ĐHQGHCM

Chủ nhiệm

Ước lượng việc tiêu thụ đồ uống có cồn sử dụng phương pháp dịch tễ học nước thải: nghiên cứu tình huống tại Tp. Hồ Chí Minh

ĐH. KHTN ĐHQGHCM

Thành viên

Công bố khoa học
 1. Nhon NTT, Nguyen NT, Hai HTN, Hien TT. Distribution of Microplastics in Beach Sand on the Can Gio Coast, Ho Chi Minh City, Vietnam. Water. 2022; 14(18):2779. https://doi.org/10.3390/w14182779 

 2. Nguyen NT, Nhon NTT, Hai HTN, Chi NDT, Hien TT. Characteristics of Microplastics and Their Affiliated PAHs in Surface Water in Ho Chi Minh City, Vietnam. Polymers. 2022; 14(12):2450. https://doi.org/10.3390/polym14122450

 3. Hien, T. T., Nhon, N. T. T., Thu, V. T. M., & Nguyen, N. T. (2020). The Distribution of Microplastics in Beach Sand in Tien Giang Province and Vung Tau City, Vietnam. Journal of Engineering & Technological Sciences, 52(2).