Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Nguyễn Đoàn Thiện Chí

ThS. NCS. Nguyễn Đoàn Thiện Chí

Giảng viên

Bộ môn Công nghệ Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C34, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
 • ENE10014: Kỹ thuật xử lý khí thải
 • ENE10016: Vẽ kỹ thuật – đồ họa
 • ENE10017: Thực tập thực tế
 • ENE10104: Thực hành mô hình xử lý nước thải
 • ENE10153: Thực hành mô hình xử lý khí thải và rác thải
 • ENE10154: Thực tập chuyên ngành Công nghệ môi trường Không khí và chất thải rắn
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Ô nhiễm không khí
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Nghiên cứu chất lượng không khí hai thành phố ở Việt Nam

Quỹ NAFOSTED

Tham gia/ 2018-2020

Nghiên cứu ô nhiễm vi nhựa (Microplastics) và các hợp chất hữu cơ độc hại PAHs trên microplastics trong môi trường nước mặt và cát biển ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại học Quốc Gia

Tham gia/ 2020-2022

Sử dụng cảm biến đo bụi giá rẻ để đánh giá ảnh hưởng của phơi nhiễm bụi PM2.5 đến sức khỏe: trường hợp nghiên cứu ở Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Đại học Quốc Gia

Chủ nhiệm/ 2021-2023

Công bố khoa học
 1. To Thi Hien, Tuan Hung Ngo, Shih Chun Candice Lung, Tran Anh Ngan, Tran Hoang Minh, Tran Cong Thanh, Ly Sy Phu Nguyen, Nguyen Doan Thien Chi, (2022). Characterization of Particulate Matter (PM1 and PM2.5) from Incense Burning Activities in Temples in Vietnam and Taiwan. Aerosol Air Qual. https://doi.org/10.4209/aaqr.220193.
 2. Ly Sy Phu Nguyen, To Thi Hien, Minh Tri Truong, Nguyen Doan Thien Chi, Guey-Rong Sheu, (2022). Atmospheric particulate-bound mercury (PBM10) in a Southeast Asia megacity: Sources and health risk assessment. Chemosphere, 307, 2022, 135707.
 3. To Thi Hien, Nguyen Doan Thien Chi, Duong Huu Huy, Hoang Anh Le, David E. Oram, Grant L. Forster, Graham P. Mills, Alex R. Baker, (2022). Soluble trace metals associated with atmospheric fine particulate matter in the two most populous cities in Vietnam. Atmospheric Environment: X, 15, 2022, 100178.
 4. Nguyen Thao Nguyen, Nguyen Thi Thanh Nhon, Ho Truong Nam Hai, Nguyen Doan Thien Chi, To Thi Hien, (2022). Characteristics of Microplastics and Their Affiliated PAHs in Surface Water in Ho Chi Minh City, Vietnam. Polymers, 14, 2450.
 5. To Thi Hien, Duong Huu Huy, Pamela A. Dominutti, Nguyen Doan Thien Chi, James R. Hopkins, Marvin Shaw, Grant Forster, Graham Mills, Hoang Anh Le, David Oram, (2022). Comprehensive volatile organic compound measurements and their implications for ground-level ozone formation in the two main urban areas of Vietnam. Atmospheric Environment, 269, 118872.
 6. Duong Huu Huy, Nguyen Doan Thien Chi, Nguyen Xuan Thanh Nam, To Thi Hien, (2022). Commuter exposures to in-transit PM in an urban city dominated by motorcycle: A case study in Vietnam. Atmospheric Pollution Research, 13, 101351.
 7. Katsuya Toriyama, Kengo Fukae, Yusuke Suda,Tomofumi Kiyose, Takumi Oda, Yusuke Fujii, Nguyen Doan Thien Chi, Duong Huu Huy, ToThi Hien, Norimichi Takenaka, (2019). NO2 and HONO concentrations measured with filter pack sampling and high HONO/NO2 ratio in Ho Chi Minh city, Vietnam. Atmospheric Environment, 214, 116865.
 8. To Thi Hien, Nguyen Doan Thien Chi, Nguyen Thao Nguyen, Le Xuan Vinh, Norimichi Takenaka, Duong Huu Huy (2019). Current Status of Fine Particulate Matter (PM2.5) in Vietnam’s Most Populous City, Ho Chi Minh City. Aerosol and Air Quality Research, 19, 10, 2239–2251.