Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Võ Thị Tâm Minh

ThS. Võ Thị Tâm Minh

Nghiên cứu viên

Giáo vụ khoa

Công nghệ Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C34, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
  • ENV10010: Môi trường Không khí và Khí hậu
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Mô hình hóa môi trường
  • mô hình khí tượng, khí hậu
  • Ứng dụng machine learning trong quản lý môi trường và ô nhiễm không khí
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Ứng dụng Machine Learning dự báo nồng độ PM2.5 trung bình ngày: trường hợp điển hình tại TP. HCM

Cấp Trường

Chủ nhiệm  2020-2021

Công bố khoa học
  • Minh, V.T.T., Tin, T.T., Hien, T.T. (2021). PM2.5 Forecast System by Using Machine Learning and WRF Model, A Case Study: Ho Chi Minh City, Vietnam. Aerosol Air Qual. Res. 21, 210108. https://doi.org/10.4209/aaqr.210108.