Thông tin Cán bộ – Giảng viên

TS. Đỗ Thị Thùy Quyên

Giảng viên

Phó trưởng Bộ môn

Bộ môn Công nghệ Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C34, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
  • Môi trường đại cương
  • Hóa học Môi trường
  • Quan trắc Môi trường
  • Phân tích chất lượng môi trường nước và đất
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Chất lượng môi trường nước
  • Vi nhựa và các hợp chất ô nhiễm hữu cơ mới trong môi trường nước
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Nghiên cứu hiện trạng nồng độ PFOS (perfluorooctane sulfonate) và PFOA (perfluorooctanoic acid) trong nước máy vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Việt Nam.

C2022-18-37

Cấp ĐHQG Loại C

Thành viên

22/03/2022 – 22/03/2024

Ước lượng việc tiêu thụ đồ uống có cồn sử dụng phương pháp dịch tễ học nước thải: nghiên cứu tình huống tại Tp. Hồ Chí Minh

T2022-71

Cấp trường

Chủ nhiệm

08/2022 – 08/2023

Công bố khoa học
  1. Chaminda, and Ishara Sanjeewa Wijesinghe. 2021. “Pharmaceutical Contaminants in Shallow Groundwater and Their Implication to Poor Sanitation Facilities in Low‐income Countries.” Environmental Toxicology and Chemistry 00 (00): 1–9. https://doi.org/10.1002/etc.5110.
  2. Quyên D T T, Minh T H, Xuyên P T M, Nguyên N T. “Thói quen thải bỏ thuốc tây: kết quả khảo sát sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.” Sci. Tech. Dev. J. – Nat. Sci.; 4(SI):SI32-SI40
  3. Do, Q. T. T., Otaki, M., Otaki, Y., Tushara, C., & Sanjeewa, I. W. (2022). Pharmaceutical Contaminants in Shallow Groundwater and Their Implication for Poor Sanitation Facilities in Low-Income Countries. Environmental Toxicology and Chemistry, 41(2), 266–274. https://doi.org/10.1002/etc.5110