Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Nguyễn Thảo Nguyên

ThS. Nguyễn Thảo Nguyên

Nghiên cứu viên

Bộ môn Công nghệ Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C34, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
 • ENE10017: Thực tập thực tế
 • ENE10028: Phương pháp xử lý số liệu môi trường
 • ENE10153: Thực hành mô hình xử lý khí thải và rác thải
 • ENE10154: Thực tập chuyên ngành Công nghệ môi trường Không khí và chất thải rắn
 • ENE10156: Đánh giá tác động môi trường
 • ENV10009: Phương pháp xử lý số liệu môi trường
 • ENV10016: Độc học môi trường
 • ENV10018: Đánh giá tác động môi trường
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Quan trắc môi trường (không khí, nước, vi nhựa)
 • Đánh giá ô nhiễm
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Nghiên cứu chất lượng không khí hai thành phố ở Việt Nam

NAFOSTED NE/P014771/1

Tham gia

11/2017 – 10/2020

Nghiên cứu ô nhiễm vi nhựa (microplastics) và các hợp chất hữu cơ độc hại PAHs trên microplastics trong môi trường nước mặt và cát biển ở Thành Phố Hồ Chí Minh

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

B2020-18-04

Tham gia

01/2020 – 01/2022

Nghiên cứu ảnh hưởng của vi nhựa lên quá trình hấp phụ sử dụng than sinh học để loại bỏ Cr(VI) trong môi trường nước

Cấp ĐHQG loại C C2022-18-36

Tham gia

03/2022 – 03/2024

Đặc trưng ô nhiễm thủy ngân trong bụi PM10 trong không khí khu vực nội thị Thành Phố Hồ Chí Minh

Cấp ĐHQG loại C C2022-18-33

Tham gia

03/2022 – 03/2024

Nghiên cứu đặc trưng nồng độ thủy ngân trong bụi và khí tại một số vị trí ở Thành Phố Hồ Chí Minh.

Sở Khoa Học Công Nghệ TPHCM

Tham gia

03/2022 – 03/2024

Công bố khoa học
 1. Nhon NTT, Nguyen NT, Hai HTN, Hien TT. Distribution of Microplastics in Beach Sand on the Can Gio Coast, Ho Chi Minh City, Vietnam. Water. 2022; 14(18):2779. https://doi.org/10.3390/w14182779

 2. Nguyen, N.T.; Nhon, N.T.T.; Hai, H.T.N.; Chi, N.D.T.; Hien, T.T. Characteristics of Microplastics and Their Affiliated PAHs in Surface Water in Ho Chi Minh City, Vietnam. Polymers 2022, 14, 2450. https://doi.org/10.3390/polym14122450 

 3. Hai, H. T. N., Vy, N. T., Nguyen, N. T., & Hien, T. T.,2020, Removal of Microplastics In the Industrial Wastewater Via the Fe-Based Coagulation Process. Science and Technology Development Journal-Natural Sciences, 4(1)

 4. Thi Thuy Quyen, D., Hoang Minh, T., Thi My Xuyen, P., & Thao Nguyen, N. (2020). Practice regarding disposal of expired and unused medicines among students of University of Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City. Science and Technology Development Journal – Natural Sciences, 4(SI), SI32-SI40.

 5. To Thi Hien, Nguyen Thi Thanh Nhon, Vo Thi Minh Thu, Do Thi Thuy Quyen, Nguyen Thao Nguyen, 2020, The Distribution of Microplastics in Beach Sand in Tien Giang Province and Vung Tau City, Vietnam, J. Eng. Technol. Sci., Vol. 52, No. 2, p208-221, 

 6. To Thi Hien, Nguyen Doan Thien Chi, Nguyen Thao Nguyen, Le Xuan Vinh, Norimichi Takenaka, Duong Huu Huy, 2019, Current status of fine particulate matter (PM2.5) in Vietnam’s most populous city, Ho Chi Minh City. Aerosol and Air Quality Research, Vol 19, pages 2239-2251.