Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Đặng Diệp Yến Nga

ThS. Đặng Diệp Yến Nga

Giảng viên

Bộ môn Công nghệ Môi Trường

Liên Hệ: Bộ môn Công nghệ Môi Trường
Lĩnh vực giảng dạy
  • Vi sinh kỹ thuật môi trường (ENE 10009);
  • Sinh hóa môi trường (ENE10019)
  • Thực tập thực tế (ENE10017)
  • Thực tập chuyên ngành Công nghệ môi trường không khí và chất thải rắn (ENE 10154)
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Ứng dụng vi sinh trong xử lý môi trường
  • Ứng dụng sinh hóa trong công nghiệp và xử lý nước thải
  • Ảnh hường của Vi sinh không khí trong và ngoài nhà đến sức khỏe con người
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Nâng cao khả năng lên men bằng Saccharomyces cerevisiae trong sản xuất cồn sinh học từ sinh khối tre nước

Đại học Quốc gia Chi Nan, Đài Loan và ĐH KHTN, ĐHQG TP.HCM. 

Chủ nhiệm

(2020-2021) 

Khuyến khích và ứng dụng hữu hiệu sinh khối côn trùng trong phát triển bền vững môi trường, công nghiệp và giáo dục.

Trung tâm Bảo vệ Môi trường Đài Loan-Việt Nam (Hợp tác giữa trường ĐH Yuntech, ĐL và ĐH KHTN, ĐHQG TP.HCM)

Thành viên

(2021-2023)

Nghiên cứu ô nhiễm vi khuẩn và nấm mốc trong không khí phòng học ở một số trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài cấp ĐHQG – C, ĐHQG-TPHCM

Chủ nhiệm

(2022-2024)

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi heo bằng phương pháp bổ sung sắt hoá trị không (ZVI) trong mô hình kỵ khí bám dính dòng xuôi (DSFF)

Đề tài cấp ĐHQG – C, ĐHQG-TPHCM

Thành viên

(2022-2024)

Đặc trưng bụi sinh học (vi khuẩn) trong không khí và tỉ lệ phục hồi sau mưa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài cấp trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-TPHCM.

Chủ nhiệm

(2022-2023)

Công bố khoa học
  • Dang Diep Yen Nga, Vuong Hong Nhung, Nguyen Thi Tam, Phan Thi Thanh Thao (2020) Microbiological Contamination of Indoor Air in University Classrooms (Case Study: University of Science – Vietnam National University, Ho Chi Minh City). Vietnam Journal Of Science, Technology And Engineering, Vol 62. No 4, 30-32.
  • Dang Diep Yen Nga, Vuong Hong Nhung, To Thi Hien (2020) Microbiological Contamination In The Outdoor Air At Some Garbage Collection Places And Urban Waste Transfer Stations In The Inner Area Ho Chi Minh City. Science and Technology Development Journal, Vol. 4 (SI).