Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Nguyễn Lý Sỹ Phú

TS. Nguyễn Lý Sỹ Phú

Giảng viên

Bộ môn Công nghệ Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C34, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
 • Hóa Phân Tích
 • Quá trình vận chuyển và lắng đọng của chất ô nhiễm trong không khí
 • Quản lý ô nhiễm môi trường không khí
 • Công nghệ môi trường 
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Hóa phân tích, hóa môi trường (ô nhiễm và độc chất trong không khí, đặc biệt quan tâm đến thủy ngân).
 • Mô hình hóa ô nhiễm, phân tích dữ liệu lớn về quan trắc ô nhiễm.
 • Lắng đọng của chất ô nhiễm trong môi trường.
 • Sử dụng dữ liệu đa phương diện (vệ tinh, quan trắc, mô hình . . .) để tìm hiểu vận chuyển ô nhiễm không khí và mối liên hệ với biến đổi khí hậu.
 • Ứng dụng thuật toán cao cấp/AI trong phân tích dữ liệu môi trường. 
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Quan trắc chất lượng không khí liên tục tại vị trí gần đường ở TP. HCM, Việt Nam

Cơ quan khoa học công nghệ Nhật Bản

Thành viên (2013-2018)

Trạm nên núi Lulin, Đài Loan

Cơ quan bảo vệ môi trường Đài Loan

Thành viên (2016-2021)

Quan trắc Hg toàn cầu bằng hấp thu thụ động

Cơ quan môi trường và biến đổi khí hậu Canada

Thành viên/Phụ trách vận hành (2021-nay)

PM2.5@Asia

Cơ quan bảo vệ môi trường và bộ khoa học công nghệ Đài Loan

Đồng chủ nhiệm tại Việt Nam (2021-nay)

Đặc trưng ô nhiễm thủy ngân trong bụi PM10 trong không khí khu vực nội thị Thành Phố Hồ Chí Minh

Đại học Quốc Gia TPHCM

Chủ nhiệm (2022-2024)

Nghiên cứu đặc trưng nồng độ thủy ngân trong bụi và khí tại một số vị trí ở Thành Phố Hồ Chí Minh.

Sở Khoa Học Công Nghệ TPHCM

Thành viên chính

Bước đầu nghiên cứu diễn biến theo thời gian của tổng thủy ngân pha khí trong không khí tại Thành Phố Hồ Chí Minh bằng phương pháp quan trắc liên tục tần suất cao

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM

Chủ nhiệm (2022-2023)

Công bố khoa học
 • Thanh-Son Dao, Vu-Nam Le,Claudia Wiegand, Thanh-Son Nguyen, Van-Dong Nguyen, Thi-Hien To, Nguyen, L.S.P., Truong-Giang Vo, Thi-My-Chi Vo (2017). Sensitivity of a tropical micro-crustacean (Daphnia lumholtzi) to trace metals tested in natural water of the Mekong River. Science of the Total Environment, 574, 1360-1370. SCI Q1. ISSN: 0048-9697
 • Nguyen, L.S.P., Sheu, G.-R., Lin, D.-W., and Lin, N.-H. (2019). Temporal changes in atmospheric mercury concentrations at a background mountain site downwind of the East Asia continent in 2006–2016. Science of the Total Environment, 686, 1049–1056. SCI Q1. ISSN: 0048-9697
 • Nguyen, L.S.P., Sheu, G.-R., (2019b). Four-year Measurements of Wet Mercury Deposition at a Tropical Mountain Site in Central Taiwan. Aerosol Air Qual. Res. 19, 2043–2055. SCI Q2. ISSN: 1680-8584
 • Nguyen, L.S.P., Zhang, L., Lin, D.-W., Lin, N.-H., Sheu, G.-R., (2019). Eight-year dry deposition of atmospheric mercury to a tropical high mountain background site downwind of the East Asian continent. Environt. Pollut. 225, 113128. SCI Q1. ISSN: 0269-7491
 • Sheu, G.-R., Nguyen, L.S.P., Truong, M.T., Lin, D.-W. (2019). Characteristics of atmospheric mercury at a suburban site in northern Taiwan and influence of trans-boundary haze events. Atmospheric Environment, 214, 116827. SCI Q1. ISSN: 1352-2310
 • Sheu, G.-R., Gay, D., Schmeltz D., Olson, M., Chang, S.-C., Lin, D. W., Nguyen L.S.P. (2019). A New Monitoring Effort for Asia: The Asia Pacific Mercury Monitoring Network (APMMN). Atmosphere, 10 (9), 481. SCI Q2. ISSN: 2073-4433
 • Nguyen, L.S.P., Huang, H.-Y., Lei, T.L., Bui, T.T., Wang, S.-H., Chi, K.H., Sheu, G.-R., Lee, C.-T., Ou-Yang, C.-F., Lin, N.-H. (2020). Characterizing a landmark biomass-burning event and its implication for aging processes during long-range transport. Atmos. Environ. 241, 117766. SCI Q1. ISSN: 1352-2310
 • Nguyen, L.S.P., Sheu, G.-R., Fu, X., Feng, X., Lin, N.-H. (2021). Isotopic composition of total gaseous mercury at a high-altitude tropical forest site in East Asia: implication for mercury sources and environmental processes. Atmos. Environ. 246, 118110. SCI Q1. ISSN: 1352-2310
 • Nguyen, D.D, Nguyen, V.T., Vo THD, Xuan-Thanh Bui, X.T., Bui, M.H., Nguyen, L.S.P., Xuan-Cuong Nguyen, X.C., et al. 2021. Contamination, source attribution, and potential health risks of heavy metals in street dust of a metropolitan area in Southern Vietnam. Environmental Science and Pollution Research, 193, 1-16. SCI Q1. ISSN: 1614-7499
 • Shih, D.-H., To, T.H., Nguyen, L.S.P., Wu, T.-W., You, W.-T., 2021. Design of a Spark Big Data Framework for PM2.5 Air Pollution Forecasting. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2021, 18, 7087. SCI Q1. ISSN: 1660-4601
 • Nguyen, L.S.P., Sheu, G.-R., Chang, S.-C., Lin, N.-H., 2021. Effects of temperature and relative humidity on the partitioning of atmospheric oxidized mercury at a high-altitude mountain background site in Taiwan. Atmos. Environ. 261, 118572. SCI Q1. ISSN: 1352-2310
 • Saginela Ravindra Babu., Nguyen L.S.P., Guey-Rong Sheu., Stephen M. Griffith., Shantanu Kumar Pani., Hsiang-Yu Huang., Neng-Huei Lin., 2022. Long-range transport of La Soufrière volcanic plume to the western North Pacific: Influence on atmospheric mercury and aerosol properties. Atmos. Environ. 268, 118806. SCI Q1. ISSN: 1352-2310
 • Nguyen, L.S.P, Sheu, G.-R., Hsiao, T.-C., Lee, C.-T., Chang, S.-C., Lin, N.-H., 2021. Relationships between atmospheric mercury and optical properties of spring outflow aerosols from Southeast Asia. Atmos. Pollut. Res. 12, 101178. SCI Q1. ISSN: 1309-1042
 • Nguyen, V., Dat, N.D., Vo, T., Nguyen, D., Nguyen, T., Nguyen, L.S.P et al., 2021. Characteristics and Risk Assessment of 16 Metals in Street Dust Collected from a Highway in a Densely Populated Metropolitan Area of Vietnam. Atmosphere, 12, 1548. SCI Q2. ISSN: 2073-4433
 • Nguyen, L.S.P., Nguyen, K.T., Griffith, S.M., Sheu, G.R., Yen, M.C., Chang, S.C, Lin, N.H., 2022. Multiscale Temporal Variations of Atmospheric Mercury Distinguished by the Hilbert − Huang Transform Analysis Reveals Multiple El Nin ̃o−Southern Oscillation Links. Environ. Sci. Technol. 56, 1423−1432. SCI Q1 top 5%. ISSN: 0013-936X
 • Nguyen, L.S.P., Chang, J.H., Griffith, S.M., Hien, T.T., Kong, S.S., Le, H.N., Huang, H., Sheu, G.R., Lin, N.H., 2022. Trans-boundary air pollution in a Southeast Asian megacity: Case studies of the synoptic meteorological mechanisms and impacts on air quality. Atmos. Pollut. Res. 13, 101366. SCI Q1. ISSN: 1309-1042