Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Phạm Thị Lợi

ThS.NCS. Phạm Thị Lợi

Trợ giảng

Bộ môn Quản lý & Tin học Môi trường

Liên Hệ: Phòng C25, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Thủy văn lưu vực
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Đánh giá các nguy cơ gây mất an toàn nguồn nước cho TP.HCM do sự cố ô nhiễm và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn cấp nước

Cấp Thành phố

Tham gia/

2020 – 2022

Đánh giá thực trạng, nguyên nhân sạt lở bờ sông Gò Gia trên địa bàn huyện Cần Giờ và đề xuất các giải pháp nhằm ngăn ngừa

Cấp Thành phố

Tham gia/

2020 – 2022

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đặc điểm khí tượng nông nghiệp, hạn hán và năng suất cây cà phê ở lưu vực sông Sêrêpôk, Tây Nguyên.

Cấp ĐHQG

Tham gia/

2022 – Nay

Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Sài Gòn – Đồng Nai

Cấp trường

Chủ nhiệm

2022-Nay

Công bố khoa học
 1. Dao Nguyen Khoi, Thanh Duc Dang, Lien Thi Hong Pham, Pham Thi Loi, Nguyen Thi Diem Thuy, Nguyen Ky Phung, Nguyen Thi Bay. Morphological change assessment from intertidal to river-dominated zones using multiple-satellite imagery: A case study of the Vietnamese Mekong Delta. Regional Studies in Marine Science, Vol. 34, pp. 101087, 2020.…
 2. Dao Nguyen Khoi, Pham Thi Loi, Truong Thao Sam. Impact of future land-use/cover change on streamflow and sediment load in the Be River Basin, Vietnam. Water, Vol. 13(9), pp. 1244, 2021.…
 3. Dao Nguyen Khoi, Pham Thi Loi, Nguyen Thi Thuy Trang, Nguyen Dinh Vuong, Shibo Fang, Pham Thi Thao Nhi. The effects of climate variability and land-use change on streamflow and nutrient loadings in the Sesan, Sekong, and Srepok (3S) River Basin of the Lower Mekong Basin. Environmental Science and Pollution Research. Online first.
 4. Dao Nguyen Khoi; Truong Thao Sam; Pham Thi Loi; Bui Viet Hung; Van Thinh Nguyen. Impact of climate change on hydro-meteorological drought over the Be River Basin, Vietnam. Journal of Water and Climate change. Vol 12(8), pp. 3851
 5. Phạm Thị Lợi, Đào Nguyên Khôi. Phân tích ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thay đổi sử dụng đất lên chất lượng nước lưu vực sông 3S. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Tự nhiên, số 2(2), tr. 125-131, 2018.
 6. Hoàng Trang Thư, Đào Nguyên Khôi, Phạm Thị Lợi, Nguyễn Văn Hồng. Phân tích biến động đường bờ sông khu vực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1989 – 2015. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Trái đất và Môi trường, số 2(2), tr.80-88, 2018. doi: 10.32508/stdjsee.v2i2.496
 7. Đậu Thị Nhàn, Đào Nguyên Khôi, Phạm Thị Lợi, Nguyễn Thị Diễm Thúy. Mô phỏng quá trình lan truyền dầu bằng mô hình DELFT3D khu vực biển Cần Giờ, Tp.HCM. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 691, tr. 1-10, 2018.
 8. Đào Nguyên Khôi, Phạm Thị Lợi, Hoàng Trang Thư, Nguyễn Văn Hồng. Xây dựng bản đồ môi trường đường bờ ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn huyện Cần Giờ. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Tự nhiên, số 3(1), tr. 29-37, 2019. doi: 10.32508/stdjns.v3i1.721
 9. Phạm Thị Lợi, Đào Nguyên Khôi. Mô phỏng sự thay đổi sử dụng đất lưu vực Sông Bé bằng mô hình CLUE–s. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 724, tr 82-93, 2021. doi: 10.36335/VNJHM.2021(724).82-93
 10. D.N.Khoi, V.T.Nguyen, P.T.Loi, N.V.Hong, N.T.D.Thuy, D.Q.Linh. Development of an integrated tool responding to accidental oil spills in riverine and shoreline areas of Ho Chi Minh City, Vietnam. Environmental Impact Assessment Review. Vol 99 (2023), pp.106987
 11. Nguyen Phuong Uyen, Pham Thi Loi, Nguyen Thi Diem Thuy, Nguyen Thi Bay, Dao Nguyen Khoi. Analysis of Riverbank Changes of Go Gia River in Can Gio District in the period of 2013-2021, “The 2022 international conference on Geo-spatial Technologies and Earth Resources (GTER 2022)”, 2022, Ha Noi.
 12. Truong Thao Sam, Pham Thi Thao Nhi, Nguyen Thi Huynh Mai, Do Quang Linh, Pham Thi Loi. The climate change effects on agricultural drought in the Be River Basin, “National Conference on GIS Application 2022: GIS and Remote Sensing Applications for Environment and Resource Management”, 2022, HCM City