Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Phạm Việt Hải

ThS. Phạm Việt Hải

Nghiên cứu viên

Bộ môn Quản lý & Tin học Môi trường

Liên Hệ: Phòng C25, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Quản lý môi trường
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Xây dựng bộ chỉ số phát triển bền vững-Trường hợp nghiên cứu cho huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Cấp trường

Chủ nhiệm

2019-2020

Công bố khoa học
  1. Phạm Việt Hải, Nguyễn Đình Hoàng Long, Nguyễn Thị Diễm Thúy, Lê Hoàng Anh, Đào Nguyên Khôi. Đánh giá hiện trạng môi trường huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận thông qua bộ chỉ số phát triển bền vững. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ-chuyên san Khoa học Tự nhiên, 136-146, Vol 4(SI), 2020
  2. Pham Viet Hai, Nguyen Thi Diem Thuy, Phan Thi Thanh Hang, Dao Nguyen Khoi. Assessment of Sustainable Development in Phu Quy Island, Binh Thuan Province Using Sustainable Development Index. ICSCEA 2021, Proceedings of the Second International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture, 2022.
  3. Pham Viet Hai, Nguyen Thi Diem Thuy, Phan Thi Thanh Hang, Dao Nguyen Khoi. Assessment of Sustainable Development for Ly Son and Phu Quy Islands Using Sustainable Development Index. Advances in Research on Water Resources and Environmental Systems, Selected papers of the 2nd International Conference on Geo-Spatial Technologies and Earth Resources 2022, 2022.