Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Nguyễn Bích Ngọc

TS. Nguyễn Bích Ngọc

Giảng viên chính

Bộ môn Quản lý & Tin học Môi trường

Liên Hệ: Phòng C25, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
  • CHE00007: Hóa phân tích
  • ENV10130: ISO 14 000 và các tiêu chuẩn môi trường Quốc tế 
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Hóa phân tích môi trường
  • Các phương pháp phát triển phân tích
  • Các tiêu chuẩn môi trường quốc tế
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Độ linh động của photpho từ trầm tích trên những mô hình sử dụng đất khác nhau tại Cần Giờ: Ý nghĩa đối với chất lượng nước

ĐHQG-HCM (loại C)

Tham gia

2020 – nay