Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Đào Nguyên Khôi

PGS.TS Đào Nguyên Khôi

Trưởng khoa

Trưởng Bộ môn

Bộ môn Quản lý & Tin học Môi trường

Liên Hệ: Phòng C15 & C25, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Website cá nhân: Google Scholar
Lĩnh vực giảng dạy

Đại học

 • ENV10103: Tính toán thủy văn và mô hình hóa mưa – dòng chảy – – ENV10152: Thủy lực môi trường
 • ENE10027: Mô hình hóa môi trường

Sau đại học

 • MMT045: Quản lý tổng hợp tài nguyên nước
 • MMT042: Biến đổi khí hậu, đánh giá và quản lý tác động
 • MMT015: Mô hình hóa môi trường
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Mô hình hóa môi trường
 • Quản lý tài nguyên nước
 • Biến đổi khí hậu


Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Phát triển mô hình mô phỏng dòng chảy và chất lượng nước mặt dựa vào các thuật toán AI

Sở KHCN TP

Chủ nhiệm

2020 – 2022

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và thay đổi sử dụng đất lên tài nguyên nước và hạn hán ở lưu vực sông Bé

ĐHQG-HCM (loại B)

Chủ nhiệm

2019 – 2021

Đánh giá tác động của BĐKH và hoạt động nhân sinh (thủy điện và sử dụng đất) đến tài nguyên nước ở khu vực Tây Nguyên

NAFOSTED

Chủ nhiệm

2019 – 2022

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đặc điểm khí tượng nông nghiệp, hạn hán và năng suất cây cà phê ở lưu vực sông Sêrêpôk, Tây Nguyên

ĐHQG-HCM (loại B)

Chủ nhiệm

2022 – nay

Công bố khoa học
 1. Khoi DN, Quan NT, Nhi PTT, Nguyen VT (2021) Impact of climate change on precipitation extremes over Ho Chi Minh City, Vietnam. Water, 13(2), 120.
 2. Khoi DN, Nguyen VT, Sam TT, Phung NK, Bay NT (2020). Responses of river discharge and sediment load to climate change in the transboundary Mekong River Basin. Water and Environment Journal, 34(S1), 367-380.
 3. Khoi DN, Dang TD, Pham THL, Nguyen KP, Nguyen TP (2020). Morphological change assessment from intertidal to river-dominated zones using multiple-satellite imagery – a case study of the Vietnamese Mekong Delta. Regional Studies in Marine Science, 34, 101087.
 4. Thao NTT, Khoi DN, Xuan TT, Tychon B (2019). Assessment of livelihood vulnerability to drought in the Lower Mekong River Basin: a case study in Dak Nong province, Vietnam. International Journal of Disaster Risk Science, 10(4), 604-615.
 5. Hoan NX, Khoi DN, Trung LD (2019). Assessing the adaptive capacity of farmers under the impact of saltwater intrusion in the Vietnamese Mekong Delta. Journal of Environmental Planning and Management, 62(9), 1619-1635.
Thông tin khác

Tên tổ chức, hiệp hội

Vai trò

Thời gian

Hiệp hội Khoa học Địa chất Châu Á, Châu Đại Dương (AOGS)

Ủy viên phân ban Thủy văn

2019 – nay