NCS NGUYỄN HOÀNG TUẤN BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 28/12/2023 vừa qua tại phòng C22, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Tuấn khóa 2016 đã bảo vệ thành công Luận án cấp đơn vị chuyên môn ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường với đề tài: “Nghiên cứu tác động của hạn hán lên sản xuất nông nghiệp Tỉnh Ninh Thuận và xây dựng giải pháp thích ứng trong bối cảnh biến đổi khí hậu”

Thông qua việc đánh giá và phân tích các tác động của hạn hán đến nông nghiệp, nghiên cứu đã đề xuất và xây dựng các giải pháp thích ứng mang tính thực tiễn, giúp nâng cao khả năng thích nghi với hạn hán cho hoạt động nông nghiệp của tỉnh Ninh Thuận.