NGHIÊN CỨU SINH PHẠM THỊ THẢO NHI BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 26/01/2024 vừa qua, tại phòng F102 trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Nghiên cứu sinh Phạm Thị Thảo Nhi đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Quản lý tài nguyên và môi trường với đề tài: “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu, thay đổi sử dụng đất và phát triển thủy điện đến tài nguyên nước lưu vực sông Sêrêpôk” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Đào Nguyên Khôi.

Luận án được thực hiện với nhiều đóng góp khoa học với những tính mới như sau:

  • Đưa ra được bức tranh mô phỏng và dự báo sự biến thiên dòng chảy trong lưu vực, và bùn cát xói mòn lưu vực sông Sêrêpôk dưới tác động của các yếu tố: biến đổi khí hậu, thay đổi sử dụng đất, và phát triển thuỷ điện.
  • Phát triển được một khung đánh giá tổng quát trong việc đánh giá các tác động của biến đổi khí hậu, thay đổi sử dụng đất, và phát triển thủy điện lên tài nguyên nước ở lưu vực sông Sêrêpôk.

Trân trọng chúc mừng Nghiên cứu sinh Phạm Thị Thảo Nhi.