[Thông báo] Đăng ký chuyên ngành cho sinh viên Khoa Môi Trường – Khóa 2021 trở về trước (CT Đại trà)

THÔNG BÁO

V/v đăng kí chuyên ngành HK II/2023-20234
ngành Khoa học Môi Trường và Công nghệ Kỹ thuật Môi Trường

Sinh viên khóa 2020 trở về trước có nguyện vọng muốn vào chuyên ngành trong Học kỳ 2, năm học 2023-2024 truy cập link đăng ký bên dưới để đăng ký nguyện vọng chuyên ngành:

+ Thời gian đăng ký trực tuyến: từ ngày 27/12/2023 đến 16g ngày 02/01/2024.

+ Thông tin của các chuyên ngành sinh viên tham khảo tại Link đính kèm.

Mọi phản hồi liên hệ giáo vụ khoa qua email: vttminh@hcmus.edu.vn