[THÔNG BÁO] Nộp đơn xét thực hiện đề tài tốt nghiệp trong HK2/23-24 cho sinh viên Khóa 2019 trở về trước

THÔNG BÁO
(V/v: Nộp đơn xét thực hiện đề tài tốt nghiệp HK2/23-24)

Khoa Môi Trường thông báo sinh viên khóa 2019 trở về trước nộp đơn xét thực hiện khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp trong học kỳ I năm học 2023-2024 như sau:

I. Sinh viên thực hiện khóa luận (10TC)

 • Không nợ học phần;
 • Đạt đủ số TC tích lũy >140TC
 • Điều kiện điểm trung bình tích lũy: xét theo điều kiện điểm của khóa học.

II. Sinh viên thực hiện tiểu luận (6TC) và học 2 học phần bổ sung (tổng cộng 4TC)

 • Nợ tối đa 6 tín chỉ.

III. Cách thức nộp đơn

 • Đối tượng: sinh viên Khóa 2019 trở về trước có mong muốn xét thực hiện đề tài tốt nghiệp hoặc đăng ký lại đề tài tốt nghiệp (đã xét trong học kỳ trước) trong HK2/23-24.
 • Sinh viên nộp đơn xin làm đề tài tốt nghiệp (mẫu đơn) qua Link sau: https://forms.gle/gjjpbDBam5Hyo2Tn9
 • Hạn chót đăng ký: Form đăng ký đã mở lại đến 8h-Thứ Bảy, 24/02/2024.
 • Dự kiến thời gian công bố kết quả xét: dự kiến trong ngày 24/02/2024.

Lưu ý:

 • Văn phòng Khoa sẽ đăng ký môn học Khóa luận/Seminar tiểu luận theo kết quả xét.
 • Môn học bổ sung (4 tín chỉ) đối với sinh viên làm Seminar tốt nghiệp do sinh viên tự đăng ký.
 • Thời gian đăng ký học phần theo kế hoạch của Trường (từ 19/2 đến 25/2/2024): sinh viên theo dõi thông báo trên website của Trường.
 • Sinh viên thuộc các diện Bảo lưu kết quả học, Bị cảnh cáo học vụ, Bị buộc thôi học cần phải làm thủ tục nhập học trước khi đăng ký môn học.