[THÔNG BÁO] XÉT TUYỂN, TUYỂN SINH, TUYỂN THẲNG TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ NĂM 2022

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM công bố thông tin tuyển sinh sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ) cho năm 2022 như sau:

(Người dự xét tuyển xem chi tiết các thông báo trong link đính kèm)

– Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh trong nước năm 2022 – đợt 1: Link

– Thông báo tuyển thẳng đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 – đợt 1: Link

– Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 – đợt 1: Link

– Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 – đợt 1: Link